The Traditional Sources of Thomas Merton’s Environmental Spirituality